2012

Drīzumā noslēgsies Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija

Noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija, kas ļaus Mākslas akadēmijai gaidāmo 2012./2013. studiju gadu uzsākt, izmantojot jaunu, mūsdienīgu telpu piedāvātās iespējas. Beidzoties objekta būvniecības un iekārtošanas darbiem, 1948. gadā celtajā ēkā jau sākot no 2012. gada septembra būs pieejamas dažādām funkcijām piemērojamas mācību telpas, kas būtiski pilnveidos studiju procesa kvalitāti un radīs iedvesmojošu vidi izglītībai, profesionālajai izaugsmei, jaunu ideju radīšanai un īstenošanai.

Daļā ēkas paredzēts iekārtot studiju darbam ar attēlu digitālā vidē, ietverot gan statisku, gan kustīgu vizuālu materiālu. Ēkā atradīsies arī daudzfunkcionāla zāle starpdisciplinārām studijām. Īpašos gadījumos zālē būs skatāmas izstādes, notiks vietēja un starptautiska mēroga konferences, radošās darbnīcas un citi ar studijām saistīti pasākumi.

Projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” mērķis ir atbilstoši mūsdienu labākajai praksei modernizēt Latvijas Mākslas akadēmijas infrastruktūru un aprīkojumu, nodrošinot studiju iespējas arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdzās saimniecības ēkas rekonstrukcijai tiek pilnveidots arī Mākslas akadēmijas bibliotēkas aprīkojums un iegādātas jaunas iekārtas, piederumi un tehnoloģijas. Projekta īstenošana sniedz Mākslas akadēmijai iespēju arvien uzlabot studiju kvalitāti, turpinot piedāvāt konkurētspējīgu pasaules līmeņa izglītību mākslā, dizainā un mākslas zinātnē.

Saimniecības ēku, kas atrodas Mākslas akadēmijas centrālās mītnes pagalma pusē, Kalpaka bulvārī 13, veidos divus stāvus augsts apjoms. Telpu kopējā platība ir 549 m2, ko papildina izbūvēts ekspluatējams jumts 115 m2 platībā. Ieeja ēkā tiks nodrošināta pa slīpām plaknēm, kas padarīs būvi pieejamu arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Lai nodrošinātu studijām piemērotāko infrastruktūru, ēkā ir samērā liels stāvu augstums – līdz pieciem metriem. Savukārt, lai ēka nezaudētu savu vēsturisko veidolu, rekonstruētajā apjomā ir saglabātas vēsturiskās būves ķieģeļu sienas. Būvniecības procesā īpaša uzmanība pievērsta betonējamo virsmu kvalitātei un konstruktīvajam izpildījumam.

Saimniecības ēkas rekonstrukcijas gaitā ir veikta esošo pagalma tehnisko inženiertīklu pilna pārbaude. Saskaņā ar projektu pabeigta to rekonstrukcija un saimniecības ēka pievienota inženierkomunikācijām. Liels ieguldījums Mākslas akadēmijas ēku elektroapgādes uzlabošanā ir transformatoru apakšstacijas pārprojektēšana. 2012. gada vasarā veikta pāreja no trīsfāzu sprieguma 220V bez nulvada uz trīsfāzu spriegumu 380V ar nulvadu.

Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011 tika parakstīta 2010. gada 19. maijā, savukārt rekonstrukcijas ietvaros veicamie būvdarbi tika uzsākti 2011. gada jūnijā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 1 016 154,00 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 863 730,00 latu (85% no projekta finansējuma), valsts budžeta finansējums 72 858,00 lati (7,17% no projekta finansējuma), cits publiskais finansējums - 79 566,00 lati (7,83% no projekta finansējuma).

Ēkas rekonstrukciju veic SIA „Abora" pēc SIA MDK konstruktoru izveidotā projekta. Arhitektūras projektu izstrādāja SIA „SZK un partneri”. SIA „Moduls Rīga” šajā projektā veic inženiertīklu un vājstrāvas tīklu ierīkošanas darbus.