2011

Jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli Ķekavā

SIA Ķekavas nami, Ķekavas novada pašvaldība un Vides ministrija parakstījušas trīspusēju līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā II fāze īstenošanu no 2010. līdz 2013. gadam.

Projekta galvenie mērķi – samazināt notekūdeņu piesārņojumu Daugavas upē, nodrošināt ūdensapgādes un centralizētas kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību un uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Šobrīd pabeigtas iepirkuma procedūras un noslēgti līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu, kā arī projekta mazās komponentes – Asteru ielas Katlakalnā ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība 450 m garumā.

SIA Moduls Rīga kā ģenerāluzņēmējs veica Asteru ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves būvniecības darbus.

Projektā tiks izbūvēti ielu kanalizācijas notekūdeņu cauruļvadu tīkli un sūkņu stacijas Katlakalna, Odukalna un Vimbukroga ciematos, kā arī kanalizācijas spiedvads līdz ciematam Ziedonis. Visi kanalizācijas tīkli tiks pieslēgti jau projekta pirmajā kārtā izbūvētajam kanalizācijas spiedvadam. Kopējais cauruļvadu garums pārsniegs 20 km.

Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā trīs miljoni latu, no tiem 95% finansējuma sniedz Eiropas Savienība, 5% - Ķekavas novada pašvaldība un Ķekavas nami.